دوره های آموزشی

تقویم دوره های آموزشی توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه - سال 1396
تقویم دوره های آموزشی توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه - سال 1396
به منظور گسترش حرفه گرایی و مدیریت حرفه ای در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و ارتقاء شایستگی های حرفه ای مدیران این حوزه، دوره های توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1396 طراحی شده است. این برنامه های آموزشی تلاش دارد با طرح الگوهای نظری و عملی، سطوح مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی را مورد تحلیل قرار دهد.
ادامه مطلب