دوره های آموزشی

سفرهای یادگیری
سفرهای یادگیری
سفرهای یادگیری، برنامه‌ای آموزشی است که برای توسعه کارکنان، کارشناسان و مدیران سازمان ها و شرکت ها و صنایع مختلف ایرانی طراحی شده است. در این رهگدر انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی شرایطی را فراهم نموده است تا سازمان های پیشرو با معرفی تفصیلی تجارب خود از پیشنهادات سازنده سایر صاحب نظران حوزه آموزش نیز برخوردار گردند.
ادامه مطلب
دوره های تک درس در سال 1396
دوره های تک درس در سال 1396
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران اقدام به برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌‌های آموزشی حوزه مدیریت آموزش سازمانی بصورت تک درس در قالب 13 دوره آموزشی در تابستان و پاییز 1396 نموده است. در پایان دوره به شرکت­ کنندگان، گواهینامه دوره مربوطه توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، اعطاء خواهد شد.
ادامه مطلب
بسته توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه - 1396
بسته توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه - 1396
به منظور گسترش حرفه گرایی و مدیریت حرفه ای در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و ارتقاء شایستگی های حرفه ای مدیران این حوزه، بسته توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی طراحی شده است. این برنامه آموزشی تلاش دارد با طرح الگوهای نظری و عملی، سطوح مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی را مورد تحلیل قرار دهد.
ادامه مطلب