معرفی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه، جایزه­ای است که به برترین تلاش­ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان­های ایرانی در حوزه آموزش و توسعه کارکنان اعطا می­شود. تجربه موفق کاربست مدل­های تعالی در سازمان های ایرانی و لزوم همپایی و همراستایی حوزه آموزش و فعالین این عرصه با مفاهیم سرآمدی و تعالی، نقطه آغازی بر طراحی، توسعه و استقرار این جایزه در سطح سازمان­های ایرانی است. کلیه سازمان­های متعهد به مفاهیم تعالی و علاقمند به مشارکت در فضای تعامل و یادگیری در عرصه آموزش و توسعه منابع انسانی می­توانند داوطلب شرکت در این جایزه باشند.

اهداف جایزه مالی تعالی آموزش و توسعه

  • توسعه شبکه تعامل سازمان های ایرانی در عرصه آموزش و امکان تبادل و اشاعه تجارب موفق. 
  • ترویج فرهنگ خودارزیابی در میان فعالین عرصه آموزش و شناخت نقاط قوت و زمینه هایی قابل بهبود این حوزه. 
  • شناسایی، انتخاب و تقدیر از سازمان های برتر در حوزه آموزش و توسعه. 
  • توسعه و نهادینه سازی یک رهیافت معتبر و سازمان یافته، همخوان با بوم-اقلیم سازمان های ایرانی با هدف اندازه گیری، ارزیابی و بهینه کاوی فرایندها و فعالیت های حوزه آموزش. 
  •  ایجاد یک زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت آموزشی سازمان های ایرانی. 
  • آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی و کیفیت به مدیران و فعالین حوزه آموزش در سازمان های ایرانی. 
  • ارتقاء جایگاه حوزه آموزش در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی های کلان اقتصادی و سازمانی.

ساختار اجرایی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه

ساختار اجرایی جایزه

وظایف و اعضاء ساختار اجرایی جایزه تعالی آموزش و توسعه 

وظایف و اعضای ساختار اجرایی جایزه