خدمات انجمن

خدمات انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

با شماره مجوز 3/72952 از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

 

 • برگزاری سالیانه جایزه ملی تعالي آموزش وتوسعه منابع انسانی ایران.
 • برگزاری سالیانه کنفرانس ملي آموزش وتوسعه سرمايه انساني .
 • اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای متخصصين آموزش وتوسعه منابع انساني(CPTD).
 • استقرار و پیاده سازی استانداردهای ایزو 10015 و 29990 در واحدهای آموزش سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی کشور.
 • برگزاری سفرهای یادگیری (تورهای تعالی) در سازمان ها و شرکت های مختلف کشور.
 • تربيت مدرسان حرفه اي آموزش ( TTT).
 • تدوین و اجرای تقویم آموزش های تخصصی مرتبط با آموزش و توسعه در سطح ملی.
 • انتشار کتاب های تخصصی در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی.
 • انتشار مجله علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی.
 • اجرای طرح های پژوهشی به صورت علمي و کاربردی در سازمان های کشور.
 • راه اندازی کانون مدیران آموزش.
 • تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل.
 • تشکیل بانک مدرسان و اساتید حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
 • ایجاد شبکه حرفه ای تعامل بین اعضای انجمن.
 • تدوین مرکز بهینه کاوی آموزش.