معرفی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

با شماره مجوز 3/72952 از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

  انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی با هدف توسعه و بالندگی حوزه آموزش و توسعه در میان سازمان­ های ایرانی از سال 1390 با شماره مجوز 3/72952 از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری آغاز به خدمت کرده است و در راستای دستیابی به این مهم، مأموریت­های متعددی چون؛ اشاعه فرهنگ آموزش و توسعه منابع انساني در كشور با تمرکز بر مدل­ هاي ايراني اسلامی،  توسعه دانش نظري و كاربردي رشته آموزش و توسعه منابع انساني، ايجاد تعامل و ارتباط بين مجامع علمي و دانشگاه­ها با محيط ­هاي كسب و كار دولتي و غيردولتي به منظور سوق دادن پژوهش ­ها وتصميم گيري­ها به سمت مسایل و چالش­هاي واقعي آموزش و توسعه منابع انساني، برگزاري كنفرانس­ها، همايش ­هاي ملي و بين المللي، طراحی و برگزاری جایزه تعالی آموزش و توسعه و .... را سرلوحه امور خویش قرار داده است.

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی موفق به دریافت گرید" A"  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده و به عنوان" انجمن برتر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری" معرفی کردید.

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با برخورداری از 3000 عضو حقیقی و 200 عضویت حقوقی از سازمان ها، شرکت ها و دانشگاههای کشور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ امر آموزش و توسعه ایران، همواره رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء منابع انسانی، اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها و تکنیک های آموزشی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ موسسه ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه موسسات ﻓﻌﺎل در بخش آموزش و توسعه سازمان ها و شرکت های اﯾﺮانی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از جمله خدمات انجمن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • برگزاری سالیانه جایزه ملی تعالي آموزش وتوسعه منابع انسانی ایران.
 • برگزاری سالیانه کنفرانس ملي آموزش وتوسعه سرمايه انساني .
 • اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای متخصصين آموزش وتوسعه منابع انساني(CPTD).
 • استقرار و پیاده سازی استانداردهای ایزو 10015 و 29990 در واحدهای آموزش سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی کشور.
 • برگزاری سفرهای یادگیری (تورهای تعالی) در سازمان ها و شرکت های مختلف کشور.
 • تربيت مدرسان حرفه اي آموزش ( TTT).
 • تدوین و اجرای تقویم آموزش های تخصصی مرتبط با آموزش و توسعه در سطح ملی.
 • انتشار کتاب های تخصصی در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی.
 • انتشار مجله علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی.
 • اجرای طرح های پژوهشی به صورت علمي و کاربردی در سازمان های کشور.
 • راه اندازی کانون مدیران آموزش.
 • تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل.
 • تشکیل بانک مدرسان و اساتید حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
 • ایجاد شبکه حرفه ای تعامل بین اعضای انجمن.
 • تدوین مرکز بهینه کاوی آموزش.

 

اعضای هیئت موسس و مدیره انجمن:

دکتر غلامرضا شمس مورکانی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر سعید پاکدل (مشاور معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن، نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

پروفسور سید حسین ابطحی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

مهندس حسین زاهدی (دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر اسماعیل جعفری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر سید احمد بزاز جزایری (مدرس و مشاور آموزش و منابع انسانی، عضو هیئت موسس انجمن و عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر فاطمه نارنجی ثانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر اباصلت خراسانی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر سید احمد طباطبایی (مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

پروفسور کوروش فتحی واجارگاه (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

پروفسر سید محمد اعرابی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس پژوهشکده مدیریت سما، عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

پروفسور ناصر میرسپاسی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر یدالله مهرعلیزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر سید علی اکبر احمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

 

               انجمن برتر               گواهی تایید انجمناساسنامه