اهداف انجمن

  • اشاعه فرهنگ آموزش و توسعه منابع انساني در كشور با تمرکز بر مدل هاي ايراني و اسلامي
  • توسعه دانش نظري و كاربردي رشته آموزش و توسعه منابع انساني در كشور
  • ايجاد تعامل و ارتباط بين مجامع علمي و دانشگاهها با محيط هاي كسب و كار دولتي و غيردولتي به منظور سوق دادن پژوهش ها وتصميم گيريها به سمت مسائل و چالش هاي واقعي آموزش و توسعه منابع انساني
  • انجام پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني
  • تهيه و تدوين منابع علمي و كاربردي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني
  • برگزاري كنفرانس ها و همايش هاي ملي و بين المللي درخصوص آموزش و توسعه منابع انساني
  • فراهم نمودن بستر تعامل بين كارفرمايان و صاحبان كسب و كار با متخصصين و كارشناسان آموزش و توسعه منابع انساني و تشكيل بانك كاريابي تخصصي در اين حوزه
  • ارائه خدمات پژوهشي، آموزش و مشاوره اي درخصوص حرفه آموزش توسعه منابع انساني