بانک مدرسین و مربیان ROI

اولین دوره تخصصی و کارگاه آموزشی تربیت مدرس و مربی بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)

........................................ 

طراحی پکیج توسط دکتر جک فیلیپس( بیان گذار مدل بازگشت سرمایه در آموزش ROI) برای اولین بار در ایران

.........................................

-56 ساعت دوره تخصصی و کارگاه آموزشی(6 جلسه 4 ساعته دوره تخصصی-8 جلسه 4 ساعته کارگاه آموزشی)

- خردادماه 1400

-همراه با ارائه مدرک معتبر دو زبانه از انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد

-عضویت فراگیران در بانک مدرسان و مربیانROI انجمن

-دکتر جک فیلیپس -پروفسورکورش فتحی واجارگاه-دکتر اباصلت خراسانی-دکتر داوود معصومی-مهندس بهمن منصور حسینی

.................... 

عضویت فراگیران در بانک مدرسان و مربیانROI انجمن:

یکی از امتیازات ویژه این برنامه بدین صورت است که فراگیرانی که در آزمون و تکالیف دوره موفق شوند در لیست و بانک مدرسان و مربیان ROI انجمن قرار می گیرند و در سایت انجمن اطلاع رسانی و مشخصات آنها به دستگاه های کشور ارسال می گردد.