راهنمای ارسال مقاله به اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران

راهنمای نگارش و ارسال مقاله به اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران

1st national conference on E-learning in Iran, challenges and opportunities

نویسندگان گرامی جهت ارسال مقاله، به منوی ارسال مقاله سایت کنفرانس به نشانی conf.istd.ir مراجعه و با توجه به محورها و موضوع کنفرانس نسبت به نگارش و ارسال مقاله تا تاریخ 15 مهرماه 1399 به نشانی  confistd@gmail.com اقدام نمایید.

دانلود پوستر فراخوان دریافت مقالات کنفرانس