سازمان های برتر چهارمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1395

سازمان های برتر چهارمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1395

شرکت کنندگان در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه؛ پس از ارزیابی های به عمل آمده با سطح نهایی احراز شده به شرح جدول زیر می باشند

سازمان های برتر چهارمین دوره جایزه تعالی- 1395

عکس سطح گواهینامه- 95

عکس سطح گواهینامه-95

عکس سطح گواهینامه-95

عکس سطح گواهینامه -95

عکس سطح گواهینامه-95

عکس سطح گواهینامه

عکس سطح گواهینامه-95

عکس سطح تقدیرنامه

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95

عکس سطح تقدیرنامه-95