سازمان های برتر دومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی-1393

سازمان های برتر دومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی-1393

 :شرکت کنندگان در دومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه؛ پس از ارزیابی های به عمل آمده با سطح نهایی احراز شده به شرح جدول زیر می باشند

لیست سازمان های برتر-93 

123456