معرفی برترین های آموزش

جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان 

نگاهی به الگوهای توسعه کشورهای ثروتمند و موفق جهان و سرمایه­ گذاری کلان و زیربنایی ایشان در آموزش و توسعه مردمان خویش، به خوبی اهمیت و جایگاه حوزه آموزش را نمایان می­سازد. در دنیای امروز، سعادت بشری و توفیق ملل کشورهای جهان، در گرو آینده­ اندیشی در حوزه آموزش و سرمایه­ گذاری بلندمدت روی توسعه و توانمندسازی انسان­ها است.

اگرچه نهادهای متعددی در ایران طی سالیان گذشته تلاش کرده­ اند تا رسالت توسعه و توانمندسازی حوزه منابع نسانی را عهده­ دار شوند و اقداماتی در این خصوص انجام دهند، ولی وضعیت موجود حاکی از عدم توفیق اثربخش این فعالیت ­هاست. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سالیان مدیدی است که با تاسیس نهادها و انجمن­ های علمی و تخصصی نسبت به تجمیع خبرگان، اساتید و مطلعین اقدام کرده­ اند و از این ره­گذر تجارب موفق بسیاری را شکل داده­اند. شاید یکی از قدیمی ­ترین و موفق­ ترین این تجارب، انجمن توسعه استعداد آمریکا است که میدان ­دار حوزه آموزش چه در آمریکا و چه به­ عنوان الگویی موفق برای سایر کشورها شده است و از طرق متعددی چون برگزاری جوایز، انتشار کتب و مجلات تخصصی، تشکیل گروه­ها و کمیته­ های خبرگان و رویکردهای متعدد به این مهم دست اقدام کرده است.

در ایران نیز اگرچه اندکی دیر اما همراستا با تجارب مطلوب جهانی، انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی با هدف توسعه و بالندگی حوزه آموزش و توسعه در میان سازمان­های ایرانی از سال 1389 آغاز به خدمت کرده است. مدل تعالی آموزش و توسعه نیز با عنایت به این تجربه مثبت و نیز اهمیت حیاتی این حوزه و با هدف تدقیق و تعمیق بیشتر در عرصه آموزش و توسعه سازمان­های ایرانی، با مشارکت جمع کثیری از اساتید دانشگاهی، مطلعین کلیدی و فعالین حوزه منابع انسانی و آموزش در سال 1391 طراحی و بازنگاری شده است. جایزه تعالی آموزش و توسعه نیز بر پایه این مدل و در میان کلیه سازمان ­های ایرانی با هدف شناسایی بهترین تجارب، انتخاب و تقدیر از سازمان­های برتر و نهادینه­ سازی فرهنگ نوآوری، یادگیری و بهبود مستمر در حوزه آموزش طراحی و در حال استقرار در کشور است.

تجربه ده سال برگزاری جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه و نیم نگاهی به اقدامات کارشناسان و حرفه­ ای ­های این حوزه در اقصی نقاط دنیا، درس­ آموخته ­های متعددی برای دبیرخانه جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه به همراه داشته است. از جمله این یادگیری ­ها اهمیت توسعه بخش‌های دیگری در قالب تقدیر از فعالین و دست­اندرکاران حوزه آموزش و توسعه است. بر همین اساس ایده برگزاری "جایزه برترین­ های آموزش و توسعه کارکنان" در هشت بخش ارائه گردیده است.

معرفی جایزه برترین ­هایی آموزش و توسعه کارکنان

جایزه برترین­ هایی آموزش و توسعه کارکنان  شامل بخش­های ذیل است:

  1. برترین تجارب آموزش و توسعه
  2. موسسه آموزشی برتر
  3. مدیر آموزشی برتر
  4. چهره ماندگار حوزه آموزش و توسعه
  5. فناوری برتر حوزه آموزش و توسعه
  6. نوآوری (نظر و عمل) برتر حوزه آموزش و توسعه
  7. کتاب و مقاله برتر حوزه آموزش و توسعه
  8. پژوهشگر برتر حوزه آموز ش و توسعه

هشت بخش جایزه برترین ها در قالب الگوی مفهومی ذیل طراحی شده است. اما طی سال 1402 تنها 4 بخش اول آماده برگزاری است و هر کدام به صورت مجزا در زیرمنوهای جایزه برترین ها تشریح گردیده است و به فراخور آماده سازی بسترهای اجرایی سایر جوایز این بخش ها نیز برگزار خواهد شد.

مدل مفهومی جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان