کنفرانس

سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ 2 و 3 اسفندماه 1394 توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سالن همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار گردید
ادامه مطلب
دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ 2 و 3 اسفندماه 1393 توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سالن همایش های هتل المپیک تهران برگزار گردید.
ادامه مطلب
اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ 26 و 27 بهمن ماه 1392 توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سالن همایش های هتل المپیک برگزار گردید.
ادامه مطلب
اولین پیش کنفرانس طراحی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
اولین پیش کنفرانس طراحی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
اولین پیش کنفرانس طراحی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در تاریخ 24 مهرماه 1391 توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.
ادامه مطلب