دریافت مجوز برگزاری کنفرانس از “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری”

دریافت مجوز برگزاری کنفرانس از “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری”

مجوز برگزاری دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردید.