پژوهشگر برتر حوزه آموزش و توسعه

 پژوهشگر برتر حوزه آموزش و توسعه کارکنان

این فرآیند بزودی راه اندازی خواهد شد 

 

مدل مفهومی