مدل جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 مدل جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی


مدل تعالی آموزش و توسعه مولود احساس نیاز حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان به طراحی و توسعه الگوی مفهومی و زبان مشترک، با هدف ارتقا جایگاه و عملکرد مدیریت های آموزش در سازمان های ایرانی است. برای دست-یابی به این مهم، مدل تعالی با همکاری اساتید به¬نام دانشگاهی، مطلعین کلیدی و خبرگان صنعت کشور طراحی و تدوین شده است. این مدل بر مبنای پنج اصل بنیادی توسعه یافته و در سه بخش توانمندسازها، فرایندها و نتایج طراحی شده است. مدل 9 معیار و 27 زیرمعیار دارد و با استفاده از منطق امتیازدهی رادار و بر روی بازه امتیازی 1000 ارزیابی خواهد شد.

 اصول بنیادین مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی


مدل تعالی آموزش و توسعه مبتنی بر پنج اصل بنیادین است که چارچوب کلی مدل را پی ریزی می کند. این اصول مبانی برنامه ریزی و استقرار نظام ها و فرایندهای مندرج در مدل تعالی آموزش و توسعه را فراهم :می سازند و ارتباط تنگاتنگی با معیارهای مدل دارند. این ارزش ها عبارت اند از

        1- نگرش راهبردی و سرمایه ای
        2- مشارکت و توسعه فرهنگ یادگیری
        3- جامعیت و استمرار
        4- تعامل سیستمی
        5- تمرکز بر نتایج ارزش آفرین

مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
                                   
 
                     

.                                                           .          

                                               دانلود پوستر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 

                                               دانلود فرم ثبت نام در هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

                                                  
 
 
.    .     .    .  
.     .     .    .
.     .     .    .
.      .     .    .