شروع ثبت نام در "نهمین دوره فرآیند ارزیابی و تعالی بخشی واحدهای آموزش سازمان ها و دستگاه ها"

 

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران از سال 1392 تاکنون هشت سال فرآیند ارزیابی و اعتباربخشی واحدهای آموزش سازمان ها و دستگاه های کشور را در قالب جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال های 1392، 1393، 1394، 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 اجرا و تقدیر از سازمان های برتر را در کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه های انسانی و با حضور جمع کثیری از مدیران و فعالین عرصه آموزش سازمانی برگزار نموده است.

شروع ثبت نام

دبیرخانه انجمن "فرآیند ارزیابی و تعالی بخشی واحدهای آموزش سازمان ها براساس مدل تعالی آموزش و توسعه کارکنان" را برای نهمین سال پیاپی شروع و آماده ارزیابی و تعالی بخشی واحدهای آموزش سازمان ها می باشد.

نحوه ثبت نام

دبیرخانه انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران از سازمان های متقاضی حضور در این فرایند دعوت می شود تا به سایت انجمن رجوع و با مطالعه "کتابچه راهنمای نحوه ثبت نام در جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی" و با تکمیل "فرم ثبت نام"، در این فرایند ثبت نام کنند.

 
                                   
 

                                                      

.                  .                                   

 دانلود پوستر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی              دانلود فرم ثبت نام در جایزه تعالی آموزش 

                                                   

سطوح تعالی در جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

با هدف شناسایی برترین تجارب سازمان های ایرانی در عرصه آموزش و توسعه و امکان تقدیر درخور و متناسب با عملکرد هر یک از سازمان های متقاضی، سطوح جوایز تعالی آموزش در ده طبقه رده بندی شده است و این طبقات به سه سطح گواهینامه اهتمام، تقدیرنامه و سطح تندیس تفکیک شده است. استفاده از این سطوح و تقسیمات صورت گرفته با هدف ترغیب سازمان ها و امکان تشخیص بهترین تجارب در این حوزه صورت گرفته است و سازمان هایی که به هر یک از سطوح تعالی دست پیدا کنند، می توانند از نشان های تعالی مربوط به همان سطح در تبلیغات خود استفاده کنند. دستیابی به هر یک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب شده در ارزیابی بستگی دارد.

 

اقدامات دبیرخانه جایزه و سازمان های متقاضی در فرآیند جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 

 روش ارزیابی سازمان های شرکت کننده در جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

سازمان های متقاضی شرکت در سطوح تقدیرنامه و تندیس جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی، تجارب برتر خود را در قالب اظهارنامه به دبیرخانه اعلام می کنند. دبیرخانه با توجه به گستردگی سازمان متقاضی و سطح تعالی درخواست شده، تیم ارزیابی را تعیین و طی یک دوره زمانی برنامه ریزی شده ارزیابی انفرادی اعضای تیم انجام و همکاهنگی لازم برای بازدید از محل سازمان صورت می پذیرد. پس از ارزیابی تیمی و بازدید از محل، جلسات اجماع برگزار و امتیاز نهایی سازمان متقاضی مشخص و مراتب به شورای علمی و داوری اعلام می شود. این شورا تصمیم نهایی را در خصوص سطوح تعالی سازمان متقاضی شامل گواهینامه، تقدیرنامه و تندیس(بلورین، سیمین و زرین) اتخاذ خواهد کرد.

از آنجا که کلیه مراحل فرآیند ارزیابی جایزه تعالی آموزش و توسعه سطوح تقدیر و تندیس صرفا بر مبنای اظهارات سازمان متقاضی صورت می پذیرد، سازمان های متقاضی این سطوح ملزم به تدوین اطهارنامه با مشخصات مندرج در " کتابچه راهنمای ثبت نام در جایزه تعالی آموزش" هستند.

کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت مطالعه و شرکت در فرآیند جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در "کتابچه راهنمای ثبت نام در جایزه تعالی آموزش" موجود می باشد. جهت دریافت اینجا کلیک کنید

ساختارجایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

ساختار اجرایی جایزه

وظایف و اعضاء ساختار اجرایی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
 
وظایف و اعضای ساختار اجرایی جایزه
 
 لیست برخی از سازمان ها و دستگاه های شرکت کننده در جایزه ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
پوستر نهمین دوره جایزه ملی آموزش و توسعه منابع انسانی