آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

بدینوسیله از اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت به عمل می آورد در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) که از ساعت 14 الی 15 روز شنبه مورخ 1401/08/21 در محل تهران- خیابان شریعتی- تقاطع طالقانی- پلاک 173 – طبقه دوم برگزار خواهد شد شرکت نمایند. 

دستور جلسه: 1-استماع گزارش رئیس هیئت مدیره و بازرسین قانونی 2-بررسی و تصویب صورت های مالی دوره گذشته 3-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین قانونی 4-سایر مواد

هیئت مدیره