برترین های تعالی

سازمان های برتر هقتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1398
سازمان های برتر هقتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1398
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سال 1398 پس از ارزیابی سازمان ها و دستگاه های شرکت کنندگان در هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه؛ سطح نهایی احراز شده سازمان ها را اعلام می دارد.
ادامه مطلب
سازمان های برتر ششمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1397
سازمان های برتر ششمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1397
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سال 1397 پس از ارزیابی سازمان ها و دستگاه های شرکت کنندگان در ششمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه؛ سطح نهایی احراز شده سازمان ها را اعلام می دارد.
ادامه مطلب
سازمان های برتر پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1396
سازمان های برتر پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1396
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سال 1396 پس از ارزیابی سازمان ها و دستگاه های شرکت کنندگان در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه؛ سطح نهایی احراز شده سازمان ها را اعلام می دارد.
ادامه مطلب