برترین های تعالی

لیست سازمان های برتر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
لیست سازمان های برتر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
لیست سازمان ها و شرکت های کشور که از طریق مدل ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران طی سال های 1392 الی 1402 ارزیابی و شناسایی شدند.
ادامه مطلب