فایل های پشتیبان جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

  

                                   
 

                                                      

.                   .                                   

 دانلود پوستر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی              دانلود فرم ثبت نام در جایزه تعالی آموزش 

 

 

 

    .  

دانلود لیست برخی از سازمان ها و دستگاه های شرکت کننده در فرایند تعالی آموزش