آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول)

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول)

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

بدینوسیله از اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت  به عمل می آورد در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) که از ساعت 14 الی 15 روز پنجشنبه مورخ 1401/07/14 در محل تهران- خیابان شریعتی- تقاطع طالقانی- پلاک 173 – طبقه دوم برگزار خواهد شد شرکت نمایند.

دستور جلسه: 1-استماع گزارش رئیس هیئت مدیره و بازرسین قانونی 2-بررسی و تصویب صورت های مالی دوره گذشته 3-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین قانونی 4-سایر مواد

به استحضار اعضای محترم پیوسته انجمن می رساند که با توجه به عدم حضور نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن؛ حسب بند 10-3 اساسنامه در صورتي‌كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهديافت؛ بر اساس بند فوق مقرر گردید آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و مجمع در تاریخ جدید برگزار گردد.  

  هیئت مدیره