لیست مقالات پذیرفته شده در نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

لیست مقالات پذیرفته شده در نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس توسط اساتید، داوری و مقالات برگزیده جهت نمایه سازی در پایگاه  ISC و SIVILICA ارسال گردید . لیست مقالات پذیرفته شده در پیوست قرار داده شده است.