آشنایی با مدرسین دوره

اولین دوره تخصصی و کارگاه آموزشی تربیت مدرس و مربی بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)

........................................ 

طراحی پکیج توسط دکتر جک فیلیپس( بیان گذار مدل بازگشت سرمایه در آموزش ROI) برای اولین بار در ایران

.........................................

-56 ساعت دوره تخصصی و کارگاه آموزشی(6 جلسه 4 ساعته دوره تخصصی-8 جلسه 4 ساعته کارگاه آموزشی)

- خردادماه 1400

-همراه با ارائه مدرک معتبر دو زبانه از انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد

-عضویت فراگیران در بانک مدرسان و مربیانROI انجمن

-دکتر جک فیلیپس -پروفسورکورش فتحی واجارگاه-دکتر اباصلت خراسانی-دکتر داوود معصومی-مهندس بهمن منصور حسینی

.................... 

 اساتید کارگاه:

دکتر جک فیلیپس

بنیانگدار مدل بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)

پروفسورکورش فتحی واجارگاه

پسا دکترای آموزش از دانشگاه کاسل ـ آلمان

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اباصلت خراسانی

دکترای آموزش از دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر داوود معصومی

دکترای آموزش از دانشگاه گوتبرگ سوئد

دانشیار دانشگاه یوله سوئد

مهندس بهمن منصور حسینی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مشاور و مدرس سیستم های مدیریت و توسعه منابع انسانی و ابزارهای مهندسی کیفیت