روز ملی منابع انسانی مبارک باد

25 فروردین ماه "روز ملی منابع انسانی" بر همه اندیشمندان و علاقه مندان این حوزه در کشور مبارک باد