تشریح الگوی بازگشت سرمایه در آموزش (ROI) توسط جک فیلیپس برای نخستین بار در ایران

تشریح الگوی بازگشت سرمایه در آموزش (ROI) توسط جک فیلیپس برای نخستین بار در ایران

شورای سیاست گذاری کنفرانس برای اولین بار در ایران مقدمات حضور جناب آقای دکتر جک فیلیپس (طراح مدل بازگست سرمایه در آموزش ROI) را درهشتمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی مهیا نمودند و آقای دکتر جک فیلیپس در این کنفرانس به صورت مستقیم به تشریح مفهوم مدل بازگشت سرمایه آموزش (ROI) می پردازند.

دانلود پوستر سخنرانی دکتر جک فیلیپس در خصوص تشریح الگوی بازگشت سرمایه در آموزش (ROI) در کنفرانس

مقدمه

طی دهه 1980، فیلیپسROI رابه عنوان پنجمین سطح ارزشیابی به الگوي 4 سطحی که قبلاً توسط کرک پاتریک ارائه شده بود افزود. فیلیپس، در معرفی چارچوب  ROIاذعان می دارد که این روش می تواند مزایای مالی مستقیماً مرتبط با برنامه های منابع انسانی، مخصوصاً برنامه های عمده و اصلی که دارای سطوح بالای وضوح، استراتژی و هزینه می باشند را به کارکنان منابع انسانی و دیگر مجریان برنامه، ارائه دهد.یک مورد مسلم در مبحث ROI این است که نباید با آن به عنوان مسئله ای گذرا که تنها در آینده ای نزدیک قابل استفاده خواهد بود، برخورد شود. تا زمانی که نیاز به پاسخگویی در قبال هزینه های یادگیری و اشتیاق برای محاسبه بازده سرمایه گذاری وجود دارد، ROI به منظور ارزشیابی سرمایه گذاری های کلان در یادگیری و بهبود عملکرد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کاربردهای خاصROI از بخش تولید، جایی که به راحتی قابل بسط و توسعه بود، آغاز شد. بعد ها به بخش خدماتی، بخش دولتی و اکنون به بخش آموزشی انتقال یافته است. بر مبنای گزارش مجله Training استفاده از ROI در سازمان های آموزشی در حال رشد است؛ به طوری که ، از میان 100 سازمان برتر در سال 2004 که در این مجله فهرست شده اند، 75% آنها از روش شناسی ROI استفاده کرده اند .

تشریح الگوي ارزشیابی پنج سطحی فیلیپس

سطوح

توضیح مختصر هر یک از سطوح

سطح1- واکنش نسبت به اقدامات برنامه ریزی شده

واکنش شرکت کنندگان را نسبت به دوره می سنجد و برنامه ریزی های خاص اجرایی را طرح ریزی می کند.

سطح 2- یادگیری

تغییرات دانشی، مهارتی و نگرشی را می سنجد.

سطح3- کاربرد و اجرا

تغییرات رفتاری را در حین کار و کاربرد و اجرای مختص آن را می سنجد.

سطح 4- اثر کسب و کار

اثر کسب و کار دوره را می سنجد.

سطح 5- بازگشت سرمایه

ارزش مالی نتایج را با هزینه های برنامه- معمولاً به صورت درصد- مقایسه می کند.

روش شناسی بازگشت سرمایه

مدل بازگشت سرمایه 4 مرحله عمده " برنامه ریزی برای ارزشیابی، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش دهی" را در قالب رویکرد نظام مند، طبق بندی می کند. در اولین مرحله از این فرایند که برنامه ریزی برای ارزشیابی می باشد، به تعیین اهدافی که در آینده داده ها بر حسب آنها ارزشیابی خواند شد، پرداخته می شود. در تعیین اهداف، سطوح مختلف ارزشیابی یعنی "واکنش، یادگیری، کاربرد و اجرا، اثرات حاصل از برنامه، برآورد هزینه ها و حتی تضمین بازگشت سرمایه حاصله" لحاظ می شوند. در مرحله دوم روش شناسی یعنی گردآوری داده ها، 4 نوع داده بر اساس 4 سطح ارزشیابی اما این بار به طور خاص تر در اختیار طراحان برنامه قرار می گیرد. به این صورت که در حین اجرای برنامه، داده هایی درباره واکنش، رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در برنامه جمع آوری می شود و بعد از اینکه برنامه اجرا شد، داده هایی درباره کاربرد، اجرا و پیاده سازی و اثر کسب و کار حاصل از برنامه جمع آوری می شود. در مرحله سوم، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود که لازمه آن تفکیک اثرات برنامه و تبدیل آن به ارزش پولی و مالی، محاسبه هزینه های برنامه، محاسبه بازگشت سرمایه و تعیین مزایای ناملموس است. آخرین مرحله در روش شناسی بازگشت سرمایه، ارائه گزارش به آن دسته از ذینفعان است که نیاز دارند در مورد موفقیت برنامه ها اطمینان حاصل نمایند که لازم است گزارشگر دید نظام مند خود را در حین ارائه گزارش در زمینه داده ها به مخاطبان خود انتقال دهد. شکل زیر (فیلیپس، 2003) روش شناسی بازگشت سرمایه را به طور کامل نشان می دهد.

مزایای اجرای مدل بازگشت سرمایه

  1. محاسبه مالی حاصل از برنامه های آموزشی برای سازمان و تعیین اینکه آیا فواید و مزایای آن بیشتر از هزینه های صرف شده بوده است یا خیر.
  2. تعیین اولویت های سرمایه گذاری در برنامه های یادگیری که بیشترین سهم را در دستیابی به اهداف سازمانی دارند.
  3. تمرکز روی نتایج برنامه های یادگیری و توسعه بهبود اثر بخشی آنها.
  4. دریافت حمایت از جانب مجریان ارشد و حامیان برنامه برای محاسبه ROI.
  5. تغییر ادراکات مدیریت یادگیری و توسعه و متقاعد ساختن آنها به این مسئله که یادگیری افراد به منزله سرمایه گذاری است و نه هزینه.