تصویب نگارش دانشنامه ایرانی آموزش و توسعه منابع انسانی

 دانشنامه ایرانی آموزش و توسعه منابع انسانی

Iranian Encyclopedia of Human Resources Training & Development

صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

سردبیر و رئیس شورای نویسندگان: دکتر کورش فتحی واجارگاه

مقدمه

آموزش و توسعه منابع انسانی یکی از حوزه های جوان و در عین حال پویا و پرشتاب است که اگرچه نسبت به بسیاری دیگر از قلمروهای معرفت بشری از سابقه کمتری در عصر جدید برخوردار است اما بواسطه نقش بی بدیل و اثرگذار آن در حیات و رونق سازمان ها، جایگاه ویژه ای در محافل علمی و اجرایی کشور و جهان یافته است .

در ایران در طی دو دهه گذشته علاوه بر تاسیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ، طراحی و اجرای دوره کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی در بسیاری از دانشگاههاو موسسات آموزش عالی ، در دستور کار بودن دوره دکترای آن ، انتشار کتب و منابع علمی و نیز انتشار مجلات علمی و پژوهشی در این زمینه و دامن زدن به پژوهش ها و اشاعه یافته ها در قالب کنفرانس های ملی ومنطقه ای، هم اکنون این قلمرو علمی به مرحله ای از بلوغ رسیده است که مستند سازی داشته ها و دستاور دهای دست اندکاران آن در دستور کار جدی قرار گیرد

در این راستا،" انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی" در راستای مستند سازی تاریخی، فراهم سازی زمینه ها و منابع لازم برای محققان و تصمیم سازان در بخش ها و دستگاههای مختلف ، برنامه تدوین دانشنامه ایرانی آموزش و توسعه منابع انسانی" را در قالب اهداف و ساختار زیر در دستور کار قرار داده است

دانلود پوستر فراخوان دانشنامه

قلمرو و حیطه دانشنامه

دانشنامه ایرانی آموزش و توسعه منابع انسانی متمرکز بر جمع آوری و مستند سازی کلیه اطلاعات و تجربیات پایه در قالب مدخل های اصلی و فرعی در حوزه های مرتبط با آموزش و بهسازی منابع انسانی در کلیه قلمروهای علمی، خدماتی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و نظامی در بخش های دولتی و خصوصی می باشد. اگرچه این دانشنامه تمرکز ویژه ای بر دستاوردها در حوزه آموزش و توسعه متابع انسانی در ایران دارد اما از دانش و تجربیات منتشر شده توسط محافل علمی و اجرایی در سراسر جهان بهره می گیرد

اهداف

1-جمع آوری دانش اندوخته شده در قالب منبعی مرجع در عرصه آموزش و بهسازی منابع انسانی

2-تدارک منبعی جامع و قابل استناد برای سیاستگذاری و تصمیم گیری در محافل اجرایی حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

3-آماده سازی اطلاعات پایه و ضروری برای پژوهش در عرصه آموزش و توسعه منابع انسانی

4-جمع آوری و مستند سازی تجربیات و اقدامات انجام شده برای نسل های آتی آموزش و بهسازی منابع انسانی

ساختار موضوعی دانشنامه

دانشنامه ایرانی آموزش و توسعه منابع انسانی دارای دو بخش ساختار کلی و ساختار تفصیلی می باشد .در ساختار کلی، محور های اصلی دانشنامه و در ساختار تفصیلی محور های فرعی که هریک خود مشتمل بر چند مدخل می باشد سازماندهی می شود.

مشارکت و همکاری

از کلیه واحدهای آموزش سازمان ها و شرکت ها، مدیران، کارشناسان، متخصصان، اساتید و دانشجویان فعال در حوزه آموزش و منابع انسانی دعوت می گردد تا در نگارش و حمایت از این رویداد ملی یاری گر انجمن باشند.

ساختار اجرایی

دانشنامه توسط سردبیر و شورای علمی راهبری می شود. اعضای اصلی شورای نویسندگان/ علمی عبارتند از:

دکتر سید حسین ابطحی

دکتر محمد حسن پرداختچی

دکتر سید احمد طباطبایی

دکتر اباصلت خراسانی

دکتر سید احمد بزاز جزایری

دکتر رحمت الله پاکدل

دکتر سعید صفایی موحد

دکتر کورش فتحی واجارگاه

نحوه آماده سازی دانشنامه

تهیه دانشنامه یک حرکت و فعالیت گروهی با مشارکت تمام صاحبنظران و افراد متخصص و کارشناس در سطح کشور و شاغل در دانشگاهها ، سازمان ها و بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صورت می پذیرد. اگرچه در خصوص شرایط و ضوایط افراد مشارکت کننده در نوشتن مقالات دانشنامه توسط شورای علمی تصمیم گیری خواهد شد، اما این فرایند از طریق انجام فراخوان ملی و جلب مشارکت همه افراد توانمد در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت .

ساختار مقالات

مقالات دانشنامه آموزش و توسعه منابع انسانی در دو قالب تالیفی و ترجمه ای و در قالب نوشتار های کوتاه، موجز، جامع، مستند به منابع علمی و مبتنی بر اصول نگارش و ارجاع دهی خواهد بود. مقالات درای ساختار زیر خواهند بود:

1-عنوان مقاله

2-مقدمه مقاله

3- بدنه اصلی

4-جمع بندی

5-منابع و مستندات

6- امضا نویسنده

دبیرخانه دانشنامه:

برای تسهیل فرآیند و جلب مشارکت حداکثری در انجام این ماموریت بزرگ، دبیرخانه ویژه ای برای دانشنامه تعیین و وب سایت خاصی برای آن راه اندازی می شود تا فرایند ثیت درخواست، بررسی آن، تهیه مقالات و داوری آنها از طریق دبیرخانه و سایت تسهیل گردد.

Web:www.istd.ir

Gmail: Encyclopedia.istd@gmail.com

https://www.aparat.com/iranistd

https://www.instagram.com/iranistd

https://www.telegram.me/iranistd

۸۶۰۳۶۸۱۲-۸۶۰۳۶۸۱۴ ۸۱۰۳۲۲۱۸_ ۸۱۰۳۲۳۳۳_ ۸۱۰۳۲۲۲۸

نشانی: تهران-خیابان کریم خان زند- نبش خیابان ابان شمالی- پلاک 76- طبقه دوم- واحد 220