دانلود فایل "ارایه سخنرانان" اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی

دانلود فایل ارایه سخنرانان اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران

1st national conference on E-learning in Iran, challenges and opportunities

" تجربیات و چالش های استقرار یادگیری الکترونیکی"

Experiences and Challenges of Implementing E-learning

21 و 22 مهرماه 1399

"کنفرانس آموزشی آنلاین"

ورود به وب سایت کنفرانس: conf.istd.ir 

اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران و موسسه یادگیری EduTech کشور سوئد با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 20 و 21 مهرماه سال 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید. در همین راستا دبیرخانه کتفرانس، فایل ارایه سخنرانان کنفرانس را جهت بهره مندی علاقه مندان بارگذاری نموده است.

دانلود پوستر کنفرانس

برنامه سخنرانی های اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران

.                    

                               . دانلود برنامه روز اول کنفرانس                                           . دانلود برنامه روز دوم کنفرانس . 

  

دکتر منصور غلامی

(وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

سخنران ویژه کنفرانس

Dr Rikke Toft Nørgård

(Associate Professor in Educational Design & Technology at Danish School of Education, Aarhus University)

Topic: Online and hybrid teaching in a pandemic world: stages of panic, survival and development

دانلود فایل ارایه

دکتر داوود معصومی

(عضو هیئت علمی دانشگاه یوله سوئد)

Topic: Are we just repackaging? The Quest for Quality in e-learning

 

دکتر امید نوروزی

 (دانشیار دانشگاه واگنینگن هلند)

Topic: Student-centered teaching methods in online learning environments

دکتر اباصلت خراسانی

(مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر کنفرانس)

عنوان سخنرانی: نکاه و روندی نوین در منابع انسانی دیجیتال

دانلود فایل ارایه

Miriam Jiménez Bernal

(Assistant Prof., Universidad Europea de Madrid, Spain)

Topic: Active methodologies and e-learning environments: challenges and trends

دانلود فایل ارایه

Maryam Panahi

(PhD Candidate, Allameh Tabtaba’i University)

Topic: Active methodologies and e-learning environments: challenges and trends

دانلود فایل ارایه

دکتر مرتضی رضایی زاده

(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

عنوان سخنرانی: چرا آموزش مجازی در ایران موفق نیست؟

 

دکتر سید احمد طباطبایی

(مشاور عالی سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس)

عنوان سخنرانی: واقعیت افزوده و واقعیت مجازی پدیده ای نوظهور برای الگوریتم دانشگاه معکوس در عصر مجازی سازی: دانش افزا- کارآفرینانه و نبوغانه

دانلود فایل ارایه

دکتر سعید صفایی موحد

(مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران)

عنوان سخنرانی: آموزش مجازی و توسعه کارکنان: افسانه های ایرانی، روندهای جهانی

دانلود فایل ارایه

 

دکتر سید احمد بزاز جزایری

(مدرس دانشگاه و مشاور منابع انسانی)

عنوان سخنرانی: چالشها و الزامات اجرایی استقرار و توسعه آموزش و یادگیری الکترونیکی در بخش صنعت

دانلود فایل ارایه

 

دکتر علی خاکی صدیق

(معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

سخنران ویژه کنفرانس

 

دکتر محمدتقی نظرپور

(معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کنفرانس)

E-Learning as a Smart Investment for Iran's Higher Education System

سخنران ویژه کنفرانس

 

دکتر سعید سعادت

(مدیرعامل مجتمع فنی تهران)

عنوان سخنرانی: چالش ها و فرصت های یادگیری الکترونیکی

دانلود فایل ارایه 

دکتر اسماعیل جعفری

(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

عنوان سخنرانی: موک؛ پدیده ای نوظهور در آموزش های الکترونیکی

دانلود فایل ارایه

 

مهندس یزدان بختیاری

(مشاور و مدرس آموزش و بهسازی) 

عنوان سخنرانی: تجربه سازمانی اجرای آموزش های مجازی و چالش های پیشرو

دانلود فایل ارایه 

مهندس علی محمد آقاعلیخانی

(دانش آموخته علوم تربیتی-رئیس اداره مطالعات منابع انسانی شرکت ایران خودرو دیزل)

عنوان سخنرانی: مروری بر چالش های جاری سازی رویکرد آموزش الکترونیکی تجربه موردی شرکت ایران خودرو دیزل

دانلود فایل ارایه

مهندس سید مرتضی میرپور

( مدیرکل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران)

عنوان سخنرانی: تشریح تجربه استقرار آموزش الکترونیکی در شهرداری تهران

دانلود فایل ارایه

دکتر نسرین نورشاهی

(رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)

عنوان سخنرانی: محیط آنلاین و مجازی: فضایی برای پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دانلود فایل ارایه

 

دکتر نسرین اصغرزاده

(دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی)

Topic: Trainers' Competencies for Online Classes

دانلود فایل ارایه

دکتر بهار بندعلی

(دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی)

عنوان سخنرانی: جایگاه یادگیری الکترونیکی در برنامه های بالندگی هیئت علمی دانشگاهها

دانلود فایل ارایه 

دکتر پرستو علیخانی

(دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی)

عنوان سخنرانی: چرا هر سازماني به واقعيت افزوده و واقعيت مجازي نياز دارد؟

دانلود فایل ارایه 

خانم سمیه رحیمی

(دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی و محقق مهمان Umeå University of Sweden)

عنوان سخنرانی: تعاملات و یادگیری غیر رسمی کارکنان در بسترهای الکترونیکی

دانلود فایل ارایه 

خانم رقیه نورالهی

(دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی)

عنوان سخنرانی: تلفیق بازی های جدی در فرایند آموزش الکترونیکی در سازمان ها

دانلود فایل ارایه