سازمان های برتر هقتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1398

سازمان های برتر هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1398

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سال 1398 پس از ارزیابی سازمان ها و دستگاه های شرکت کنندگان در هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه؛ سطح نهایی احراز شده سازمان ها را به شرح زیر اعلام می دارد: