سازمان های برتر ششمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1397

سازمان های برتر ششمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1397

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سال 1397 پس از ارزیابی سازمان ها و دستگاه های شرکت کنندگان در ششمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه؛ سطح نهایی احراز شده سازمان ها را به شرح زیر اعلام می دارد: