سازمان های برتر پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1396

سازمان های برتر پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1396

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سال 1396 پس از ارزیابی سازمان ها و دستگاه های شرکت کنندگان در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه؛ سطح نهایی احراز شده سازمان ها را به شرح زیر اعلام می دارد: