راهنمای ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

راهنمای نگارش و ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

نویسندگان گرامی جهت ارسال مقاله، به منوی ” ارسال مقاله “ سایت کنفرانس به نشانی www.istdconf.ir مراجعه و با توجه به محورها و موضوع کنفرانس نسبت به نگارش و ارسال مقاله تا تاریخ 30 دیماه 1398 به نشانی  confistd@gmail.com اقدام نمایید.

دانلود پوستر فراخوان دریافت مقاله کنفرانس