بارگذاری فیلم کامل "سخنرانی های" ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در کانال تلگرام انجمن

 فیلم های کامل "سخنرانی های" ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی که در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه 1397 توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در مرکز همایش های بین المللی رازی با حضور چشم گیر مدیران و کارشناسان منابع انسانی و آموزش کشور برگزار گردید جهت استفاده همراهان و اعضای انجمن داخل کانال تلگرام انجمن به نشانی https://t.me/iranistd بارگذاری شده است.