شروع ثبت نام دوره های آموزشی جایزه ملی تعالی آموزش-1396

دوره های آموزشی پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه

لیست دوره های جایزه تعالی-1396

فرم ثبت نام در دوره های آموزشی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه 

محتوای دوره آموزشی "آشنایی با مدل تعالی آموزش و توسعه"

محتوای دوره آموزشی "تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه"

محتوای دوره آموزشی"اظهارنامه نویسی و خودارزیابی بر اساس مدل تعالی آموزش و توسعه"

در صورتیکه سازمان ها تمایل به برگزاری دوره های آموزشی جایزه ملی تعالی آموزش به صورت یک بسته کامل در محل سازمان خود را داشته باشند، این امکان وجود دارد که از طریق دوره جامع جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه اقدام به برگزاری این پکیج در محل سازمان خود کنند. 

محتوای دوره آموزشی"بسته جامع جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه"-1396