سازمان های برتر اولین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی-1392

سازمان های برتر اولین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی-1392

شرکت کنندگان در اولین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه؛ پس از ارزیابی های به عمل آمده با سطح نهایی احراز شده به شرح جدول زیر می باشند

لیست سازمان های برتر92 1234