سازمان های برتر سومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی-1394

سازمان های برتر سومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی-1394

شرکت کنندگان در سومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه؛ پس از ارزیابی های به عمل آمده با سطح نهایی احراز شده به شرح جدول زیر می باشند

 لیست سازمان های برتر-9412345

6789101111

1314